Новини

Български и Турски експерти идентифицираха три потенциални НАТУРА 2000 зони в Турция

***

  На 26.10.2017 Сдружение „Природен парк Сакар“ и турската неправителствена организация „DAYKO”, с външни експерти от Зелени Балкани и Тракийския Университет в Одрин, проведе полево проучване и идентифициране на потенциални НАТУРА 2000 зони.

 По време на полевото проучване са идентифицирани три потенциални НАТУРА 2000 зони в района на Турска Странджа.  Гори и влажни зони- Инеада, пещера Дупница и влажни зони- Инеада. Сред участниците особен интерес предизвика изграждането на НАТУРА 2000 в България, териториалното покритие на мрежата в страната и разнообразието от защитени зони.

 Информационните срещи са част от Проект: ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз. Трансграничната инициатива се изпълнява в партньорство между двете неправителствени организации и има за цел да популяризира НАТУРА 2000. Целта е местните хора, заинтересовани страни, научни организации и институции да придобият знания, опит и капацитет, които да използват в процеса на присъединяване на Турция към Европейския съюз и изграждането на екологичната мрежа в страната.


За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.org

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.