Екип

Сдружението е основано от местни хора, специалисти в областта на земеделието, животновъдството, стопанисването и управлението на земеделска земя.

Периодично към екипа се привличат и външни експерти като еколози, биолози и научни работници, които допринасят за изпълнението на мисията и дейностите на организацията.

Сдружението се управлява от Управителен съвет с Председател и двама членове.