За нас

Дейности


  • Опазване, проучване и възстановяване на биоразнообразието в Сакар планина;
  • Опазване и популяризиране на културното и историческо наследство в района на Сакар планина;
  • Провеждане на образователни и информационни кампании сред местни хора и целеви групи по отношение на опазването на околната среда и устойчивото развитие.