Новини

Средно зимно преброяване на водолюбиви птици

***

 На 12-13.01.2019 екипи на Сдружение "Природен Парк Сакар" турските неправителствени организации "DAYKO" и „Back to Nature” извършиха средно зимно преброяване на водолюбиви птици. Дейноста беше организирана и координирана от експерти на СНЦ "Зелени Балкани". Преброяването се проведе в Национален Парк- Лонгозни гори Инеада , като бяха обхванати зоните крайбрежието на Черно море и езерата Мерт и Ериклер. Пребробраяването в Национален Парк- Лонгозни гори Инеада беше важно за екипа, тъйкато при изпълнението на проект ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 бе идентифициран като потенциална НАТУРА 2000 зона. 
 Екипите успяха да преброят над 700 броя индивиди и да установят над 17 вида водолюбиви птици. Благодарение на експертите в Информационния център на Национален Парк - Лонгозни гори Инеада и висококачественото онлайн видео наблюдение, екипите успяха да преброят птици на трудно достъпни места без да бъдат обезпокоявани. 
 Среднозимното преброяване се провежда в световен мащаб от 1967 г. в почти всички европейски държави. 
С помощта на преброяването се проследява числеността, видовия състав и разпространението на зимуващите водолюбиви птици. Целта е във възможно най-кратко време да се обхванат максимален брой водоеми и да се състави точна картина на състоянието на популациите и съответните водоеми.За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.org

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.