За нас

Мисия


Обявяването на Природен Парк Сакар съгласно Закона за Защитените територии е основната наша мисия, тъй като района е от национално и европейско значение за опазване на природните местообитания, застрашени животински и растителни видове, както и културни и исторически обекти.