Проекти

Проект – ,,Земя за Царския Орел“

Сдружението е партниращ бенифициент по проекта, който се финансира от Програма LIFE на Европейския съюз -  www.landforlife.org  . Проектът „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119), с кратко заглавие: "Земя за царския орел", се фокусира върху една от най-редките птици, не само в България, но и по света.