Новини

О Б Я В А

***

Управителният съвет на СНЦ ,,Природен парк Сакар”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНЦ и на свое Решение от Заседание, проведено на 22.05.2020г.., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Природен парк Сакар“, което ще се проведе на

29-ти юни (понеделник) 2020 година от 10,00 часа на адрес: с.Левка, ул.”Юрий Гагарин” 40 
При следния Дневен ред:
 
1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2019 г.;
2. Приемане на финансовия отчет за 2019 г. на Сдружението;
3. Приемане на оперативен бюджет за 2020 г. на Сдружението;
4. Други.


За допълнителна информация:
Тошко Ташев - тел.: 0887590328