Новини

ОБЯВА

***

О Б Я В А 
 
Управителният съвет на СНЦ ,,Природен парк Сакар”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНЦ и на свое Решение от Заседание, проведено на 16.03.2023г, свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Природен парк Сакар“, което ще се проведе на

28.04. (петък) 2023 година от 10,00 часа на адрес: с.Левка, ул.”Юрий Гагарин” 40 
При следния Дневен ред:
 
1. Приемане отчета на Управителния съвет за дейността на Сдружението през 2022 г.;
2. Приемане на финансовия отчет за 2022 г. на Сдружението;
3. Приемане на оперативен бюджет за 2023г. на Сдружението;
4. Промяна в устава на Сдружението;
5. Други.

За допълнителна информация:
Тошко Ташев - тел.: 0887590328