Проекти

Проект: Подготовка и промотиране на процеси за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа CB005.1.12.135

***

Проекта предвижда изпълнение на изследователски дейности, трансфер и адаптиране на практики разработени в ЕС, които се отнасят за идентификация на участниците, опазване, управление и мониторинг на важни зони на биоразнообразие и защита на биоразнообразието - това е валидно за всички дейности за обмяна на опит и увеличаване на експертизите на турските институции, граждани и НПО-та що се отнася до определянето и управлението на територии по НАТУРА 2000.

Дейности промотиращи устойчивост на природни ресурси, с фокус към опазване на биоразнообразието и еко системните услуги ще допринесат да се достигне балансирано устойчиво развитие, изградено върху ключови сили на трансграничният регион. Зоната която ще се развива и промотира в рамката на проекта е региона на Странджа, огромна територия, разположена на границата на Турция с България.

В допълнение на целевата зона на проекта, дейностите ще се проведат отвъд границата. съвместни обучения, уъркшопи и научни посещения ще увеличат обмена между трансграничните региони. Този общ процес на обучение ще създаде силна връзка между експерти и местни заинтересовани страни и по този начин, между двете държави.

Проекта се изпълнява в партньорство между Сдружение ,,Природен парк Сакар“ (водещ бенефициент на проекта от България) и турската организация DAYKO (партниращ бенефициент)