Проекти

Организацията изпълнява серия от инициативи в района на Сакар. Нашите по значими проекти са: 


 
***
09.03.2022 г.

Проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка"

Проект „Ти и Lidl за по-добър живот на белошипата ветрушка" на Сдружение „Природен Парк Сакар“ е сред 4-те финалисти в тематична област „Околна среда“ на най-голямата социално отговорна инициатива „Ти и Lidl за по-добър живот“. 


повече
***

Проект: Подготовка и промотиране на процеси за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа CB005.1.12.135

Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ е водещ бенефициент по проекта, който се изпълнява в партньорство с турската неправителствена организация DAYKO  www.dayko.org.tr . Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020.


повече

Проект – ,,Земя за Царския Орел“

Сдружението е партниращ бенифициент по проекта, който се финансира от Програма LIFE на Европейския съюз -  www.landforlife.org  . Проектът „Възстановяване и устойчиво управление на хранителни местообитания на царския орел в ключови зони от Натура 2000 в България“ (LIFE14 NAT/BG/001119), с кратко заглавие: "Земя за царския орел", се фокусира върху една от най-редките птици, не само в България, но и по света.