Новини

Трансгранично отбелязване на Деня на НАТУРА 2000 – 21-ви май бе организирано от Сдружение ,,Природен Парк Сакар“

***

 Със серия от събитие Сдружението се включи в международното честване на Деня на НАТУРА 2000 – 21-ви май. Дейностите се изпълняват като продължение на проект: ,,Подготовка и промотиране на процеса за развитие на Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в планина Странджа“ CB005.1.12.135 – по Програмата за Трансгранично Сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 на Европейския Съюз, който бе изпълнен от Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ в партньорство с турската неправителствена организация DAYKO.
 С цел отбелязване на Деня на НАТУРА 2000, на 22.05. пред гости и съмишленици на Сдружение ,,Природен Парк Сакар“ бе изнесена презентация, представяща работата по проекта насочена към популяризирането на НАТУРА 2000 в трансграничния регион на България и Турция. На участниците бяха предоставени и информационни материали и филми изработени от Сдружение ,,Природен Парк Сакар“  и DAYKO в рамките на трансграничния проект.
 На следващия ден екипа посети околностите на турския град Одрин и поречието на река Тунджа, която представлява важен биокоридор свързващ елементи от мрежата НАТУРА 2000 в България и потенциални такива зони  в съседна Турция. Една от ключовите цели на мрежата НАТУРА 2000 е да осигурява свързаност между отделните защитени зони. В тази връзка подобни биокоридори на трансгранично ниво са от изключителна важност в процеса на изграждане на НАТУРА 2000 на територията Турция, като част от нейното присъединяване към Европейския съюз и бъдещето изграждането на екологичната мрежа в страната.


За допълнителна информация:
Стиляна Янева
Координатор проект
Тел: +359 878653841;
e-mail: office@natura-sakar.org

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието на тоза публикация е отговорност единствено на Сдружение „Природен Парк Сакар“ и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.