За нас

Кои сме ние


Сдружение ,,Природен парк Сакар“ е местна неправителствена организация, базирана в с. Левка, община Свиленград. Района е част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Организацията е основана на 20.12.2013 г., и е регистрирана в Хасковския окръжен съд с рег. № 38 от 2013 г. Съгласно ЗЮЛНЦ, Сдружението е регистрирано в обществена полза.


 

Мисия


Обявяването на Природен Парк Сакар съгласно Закона за Защитените територии е основната наша мисия, тъй като района е от национално и европейско значение за опазване на природните местообитания, застрашени животински и растителни видове, както и културни и исторически обекти. 


 

Дейности


  • Опазване, проучване и възстановяване на биоразнообразието в Сакар планина;
  • Опазване и популяризиране на културното и историческо наследство в района на Сакар планина;
  • Провеждане на образователни и информационни кампании сред местни хора и целеви групи по отношение на опазването на околната среда и устойчивото развитие.